• July 4, 2022

Party Animals เกมต้าวน้อนสุดที่เน้นเอาฮา ซัดนัวกันเพื่อนทั้งคนจริงและบอทภายในเกม ทำทุกวิธีเพื่อชนะ และอยู่เหนือกว่าทุกคนด้วยภาพเหล่าสัตว์น่ารักๆ

ตัวอย่างต้าวน้อน

Party Animals จะลง Exclusive บนเครือง XboxOne, Xbox Series, PC ภายในปี 2022


Instagram